Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19, te Rotterdam

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19, te Rotterdam

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend voor de activiteit “brandveilig gebruik” voor het pand aan de Vestastraat 19  te Rotterdam , ten behoeve van buitenschoolse en dagopvang. Inzage De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van 08-05- 2019 tot en met 19-06- 2019 bij:   Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 6411). De omgevingsvergunning is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. Beroep Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 19 juni 2019 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die: – tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht; – aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voorlopige voorziening Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Geef een reactie