Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19, te Rotterdam

Heijplaat Online 9 mei 2019 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Onderwerp
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d,
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend voor de activiteit “brandveilig gebruik” voor het pand aan de
Vestastraat 19  te Rotterdam , ten behoeve van buitenschoolse en dagopvang.
Inzage
De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van
08-05- 2019 tot en met 19-06- 2019 bij:
 
Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 6411).
De omgevingsvergunning is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl.
Beroep
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 19 juni 2019 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:
– tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;
– aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.
Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het
in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld
tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing)
indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van
het verzoek is griffierecht verschuldigd.