Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999193740)


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 25 november 2020, 14:43

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009 met kenmerk 20932186/340922 aan SITA Recycling Services West B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen. De activiteiten op deze locatie worden inmiddels uitgevoerd door SITA Recycling Services Zuid B.V.   Het betreft een inrichting opgericht voor het op-, overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. Sinds 2015 is de hoofdactiviteit gericht op de inname en sortering van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD).   De ambtshalve wijziging betreft de wijziging van voorschrift 1.1.4 en het verbinden van extra voorschriften aan bovengenoemde beschikking. Het doel hiervan is om het aantrekken van vliegen naar de inrichting, de ontwikkeling hiervan binnen de inrichting en de verspreiding hiervan naar de omgeving zo veel als mogelijk te beperken, zodat overlast buiten de inrichting wordt voorkomen. Daarnaast zien een aantal voorschriften ook toe op het verder beperken van geuremissie vanuit de inrichting.   Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  24 november 2020 tot en met 4 januari 2021 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam; – de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal, na telefonische afspraak; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999193740.

Geef een reactie