Kennisgeving ontwerpbeschikking Renewi Nederland B.V. Intrekken alle omgevingsvergunningen


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de aan Renewi Nederland B.V. verleende vergunningen voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken.   Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (grof)huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan.   Verzocht wordt alle omgevingsvergunningen in te trekken omdat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999128931.  

Geef een reactie