Kennisgeving ontwerpbeschikking inrichting voor de op- en overslag van (grof) huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 maart 2018, 15:29

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 22 september 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Renewi Nederland B.V. voor de inrichting aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam. Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (grof) huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen alsmede het scheiden, sorteren en opbulken daarvan. De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting. De uitbreiding betreft het stallen van vervoerseenheden en containers met (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede temperatuurmonitoring van grofvuil.. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 8 maart 2018 tot en met 18 april 2018 op de volgende plaatsen inzien:
  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

  • de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Inlichtingen De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48. Zaaknummer: 999958301.