Kennisgeving ontwerpbeschikking Broekman Project Services B.V. inrichting voor de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoffen alsmede de boord-boordoverslag van stuifgevaarlijke stoffen.

Heijplaat Online 25 juli 2019 %the_time()%
Laatste update: 25 juli 2019, 07:58 uur

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 
Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 31 januari 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Broekman Project
Services B.V. voor de inrichting aan de Heijplaatweg 4, 3089 JC Rotterdam.
 
Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van (tank)containers, die beladen zijn met koopmansgoederen of gevaarlijke stoffen alsmede de boord-boordoverslag van stuifgevaarlijke stoffen.
Ook worden goederen los behandeld en overgeslagen en vinden er assemblage-, demontage- en revisiewerkzaamheden aan goederen plaats. Ter ondersteuning van deze werkzaamheden worden in de inrichting tevens de volgende activiteiten uitgevoerd: aftanken, reparatie en onderhoud van/aan eigen materieel en kantooractiviteiten.
 
De aanvraag omvat het onderdeel milieu, veranderen en betreft de wijziging van de inrichtingsgrens en het verplaatsen van een aantal vergunde activiteiten.
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
 
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 
25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 op de volgende plaatsen inzien:
– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur);
– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).
 
Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999112593.