Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19A, te Rotterdam

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Vestastraat 19A, te Rotterdam

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 8 maart 2022, 13:16

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning is ingediend voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ 

voor het pand aan de Vestastraat 19 te Rotterdam, ten behoeve van buitenschoolse en dagopvang.

 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d,

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Inzage

 

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt in verband hiermee ter inzage van 

19 maart 2019 tot en met 29 april 2019 bij: 

 

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 4896411).

 

Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl.

 

Zienswijzen

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV. 19.02.00291.

 

Na telefonische afspraak (010 – 489 6411) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Geef een reactie