Kennisgeving omgevingsvergunning “Distributiecentrum Ophemertstraat 9”

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving omgevingsvergunning “Distributiecentrum Ophemertstraat 9”

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid a en c en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum aan de Ophemertstraat 9, 3089 JD Rotterdam. Inzage De verleende omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 31 januari 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 ter inzage bij:   – Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241) De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’. Beroep Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met vrijdag 13 maart 2020 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die: – tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht; -aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest; -bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij verlening van het besluit. Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voorlopige voorziening Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Rotterdam, 29 januari 2020    Burgemeester en wethouders voornoemd Stukken: 01. Beschikking exb-2020-4853 02. 2019-02-14 EPC exb-2020-4854 03. 2019-02-14 Rapport Bouwfysica exb-2020-4855 04. 2019-02-14 Ventilatiestaat 05. 2018070 OV 5A 06. Akoestisch onderzoek 07. 2018070 17940-2avld exb-2020-4859 08. 2018070 UPD rev A exb-2020-4860 09. 3608_TO-100 exb-2020-4861 10. 3608_TO-101 exb-2020-4862 11. Archeologisch bureauonderzoek exb-2020-4863 12. Ophemertstraat AS19.04192- exb-2020-4864 13. 03053-01-rap-01v1 exb-2020-4865 14. 18015-VE-01 v5 exb-2020-4866 15. 17940-mm1a exb-2020-4867 16. 2018070 UPD.rev C exb-2020-4868 17. 3608 Documentenlijst OV 20200120 exb-2020-4869 18. AA17940-1vld exb-2020-4870 19. Ruimtelijke onderbouwing 20200116

Geef een reactie