Kennisgeving beschikking Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. (9999203524)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. (9999203524)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:21

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 24 november 2006 met kenmerk 20273518/423564 aan Wrist-Klevenberg Ship Supply NL B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Bunschotenweg 58, 3089 KC Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.   Het betreft een inrichting voor een scheepsbevoorradingsbedrijf met kantoren, loodsen en open terrein.   Het Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen (hierna: CRP) wordt vervangen door het systeem ‘Operationele Informatie bij Incidenten met Gevaarlijke Stoffen’ (hierna: OIGS). De voorschriften voor de registratie van gevaarlijke stoffen worden omwille hiervan ambtshalve aangepast.   Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 22 april 2021 tot en met 3 juni 2021 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.   Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999203524.    

Geef een reactie