Kennisgeving beschikking SUEZ Recycling Services

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking SUEZ Recycling Services

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Bedrijf : SUEZ Recycling Services Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam Activiteit : Milieuneutraal wijzigen Voor : Het miliuneutrale in bedrijf nemen van een geurverwijderingsinstallatie gebaseerd op actief kool, als nageschakelde techniek van de Kunststof Sorteer Installatie Aanvraagdatum : 21 december 2018 Besluitdatum : 22 mei 2019 Bekendmaking : 22 mei 2019 Zaaknummer : 9999106539 Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999106539.

Geef een reactie