Kennisgeving beschikking maatwerk Vermeer Eemhaven B.V.


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 14 september 2019, 12:33

Activiteitenbesluit milieubeheer   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.   Op 9 juli 2019 is er een toezichtscontrole uitgevoerd bij Vermeer Eemhaven International B.V. aan de Bunschotenweg 110, 3089 KC Rotterdam. Tijdens de controle is gebleken dat de gasflessenopslag niet meer gepositioneerd is tegen de wand van een romneyloods met een WBDBO van minder dan 60 minuten. Op grond hiervan kan het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 worden ingetrokken.   De activiteiten van Vermeer Eemhaven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.   Op basis van artikel 8.42, lid 4 van de Wet milieubeheer, kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften intrekken, indien dat nodig is ter bescherming van het milieu.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten, gelet op artikel 8.42, lid 4, van de Wet milieubeheer, om het maatwerkbesluit van 14 november 2014 met kenmerk 21852982/302119 ambtshalve in te trekken.   Het besluit is op 9 september 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.   Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999130396.

Geef een reactie