Kennisgeving beschikking Bluemarine Offshore Yard Services B.V. (9999137648)

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking Bluemarine Offshore Yard Services B.V. (9999137648)

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 april 2020, 10:24

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de op 14 maart 2017 aan Bluemarine Offshore Yard Services B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Ophemertstraat 85, 3089 JD Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor de opslag en distributie van goederen ten behoeve van de bevoorrading van schepen en installaties van Allseas (een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport).   De aanvraag betreft het wijzigen van voorschrift 3.1.2 van de vergunning van 14 maart 2017 met betrekking tot de calamiteitenplaats/wasplaats.   Inzage U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 februari 2020 tot en met  26 maart 2020 op de volgende plaatsen inzien: – het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, na telefonische afspraak; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis worden de stukken niet in papieren vorm ter inzage gelegd, behalve op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, en alleen op afspraak, bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken via een e-mail aan info@dcmr.nl of via telefoonnummer 010 – 246 80 00. Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.     Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via https://cryptshare.dcmr.nl/download?id=EUofaIvivh&password=C%28%2B2QY%23a   Beroep Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; – de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.   Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999137648.

Geef een reactie