Gemeenteblad Omgevingsvergunning blok 6, Heysekade e.o.


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.     Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten Activiteit: Beperkte omgevingsvergunning milieu Voor: Het aanleggen van de eerste fase van 29 gesloten bodemenergiesystemen te weten blok 6 van een nieuwbouwlocatie, omsloten door de Directeur de Gelderstraat, de Heysekade en de Eemhavenweg Aanvraagdatum: 17 januari 2017 Besluitdatum: 7 maart 2017 Bekendmaking: 13 maart 2017 Zaaknummer: 999929185 Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren op verzoek inzien bij burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond   Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.   Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, o.v.v. “Awb-bezwaar”. Inlichtingen Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 68.

Geef een reactie