Gemeenteblad Omgevingsvergunning blok 6, Heysekade e.o.

Heijplaat Online 22 maart 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
 
 
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten
Activiteit: Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor: Het aanleggen van de eerste fase van 29 gesloten bodemenergiesystemen te weten blok 6 van een nieuwbouwlocatie, omsloten door de Directeur de Gelderstraat, de Heysekade en de Eemhavenweg
Aanvraagdatum: 17 januari 2017
Besluitdatum: 7 maart 2017
Bekendmaking: 13 maart 2017
Zaaknummer: 999929185
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren op verzoek inzien bij burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond
 
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen
Mevrouw C. van Rijn van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 68.