Aanwijzing beschermd stadsgezicht gebied Heijplaat, gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Home » Heijplaat Nieuws » Overig nieuws » Aanwijzing beschermd stadsgezicht gebied Heijplaat, gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 7 januari 2024, 12:00

Staatscourant Jaargang 2018 Nr. 28024 Gepubliceerd op 23 mei 2018 09:00 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties maken bekend dat zij, gelet op artikel 9.1 van de Erfgoedwet en de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, bij besluit van 23 mei 2018 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988: gemeente Rotterdam; gebied Heijplaat en dat het bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven, vastgesteld op 22 februari 2018, voldoet aan het beschermingsvereiste. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de raad van de gemeente Rotterdam, aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en aan de Raad voor Cultuur. Het besluit, de motivering, de toelichting en de begrenzingskaart liggen ter inzage bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 DL in Rotterdam. De stukken kunt u hier inzien na het maken van een afspraak via het telefoonnummer 010-2672514. Daarnaast liggen de stukken ter inzage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Tevens zijn de stukken gepubliceerd op de website van de RCE: https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten. bezwaar Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “Bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.