aanvraag ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften N+

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » aanvraag ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften N+

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 9 september 2022, 09:16

Kennisgeving beschikking N+P Rotterdam MRF B.V. 1292386

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 maart 2022 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van N+P Rotterdam MRF B.V. voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag alsmede het sorteren van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Daarnaast worden in mindere mate nog diverse andere afvalstoffen op- en overgeslagen en/of bewerkt.

De aanvraag betreft de ingebruikname van een geurverwijderingsinstallatie evenals een verzoek om wijziging van de geldende geluid- en geurvoorschriften conform het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek respectievelijk geuronderzoek. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

Teven hebben Gedeputeerde Staten besloten, gelet op de aanvraag, de voorschriften 5.1.1 en 6.1.1 t/m 6.1.4 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2009, met kenmerk 20932186/340922, te vervangen door de geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in deze vergunning (artikel 2.31, lid 2, onder b, van de Wabo). 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

9 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam, uitsluitend alleen op afspraak via e-mailadres dcmr_haaglanden@bibliotheek.rotterdam.nl (graag onder vermelding van zaaknummer en bedrijfsnaam);

– de gemeente Albrandswaard, Stationsstraat 4 te Rhoon, na telefonische afspraak;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– alle belanghebbenden.

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1292386 en het Olo nummer: 6850303

Geef een reactie