Kennisgeving ontwerpbeschikking Suez Recycling & Recovery Nederland B.V.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving ontwerpbeschikking Suez Recycling & Recovery Nederland B.V.

Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAATUitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 16 juli 2009 aan Suez Recycling & Recovery Nederland B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.   De wijziging betreft een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunning waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017 – 2029.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur); – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).   Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999129753.

Geef een antwoord Reactie annuleren