Kennisgeving ontwerpbeschikking Sita Recycling Services Zuid B.V. (9999175396)


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 18 juni 2020, 09:38

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 17 december 2019 met kenmerk 9999129753_9999695653 aan Sita Recycling Services Zuid B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.   Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan, sorteren en bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval.   Deze ambtshalve wijziging betreft het laten vervallen van voorschrift 1.1.1 en het hernummeren van de voorschriften 1.1.2 en 1.1.3 naar 1.1.1 en 1.1.2. De aanpassing van voorschrift 1.4.2 betreft een administratieve wijziging. Met deze aanpassing is geen inhoudelijke wijziging beoogd.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van  18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 op de volgende plaatsen inzien: – Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, zodra de bibliotheek weer open is voor bezoekers; – de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.   Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.   Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.     Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.   Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999175396.

Geef een reactie