Kennisgeving beschikking SJR Construction inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Kennisgeving beschikking SJR Construction inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 12 oktober 2022, 10:48

Kennisgeving beschikking SJR Construction B.V. 1266988

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben op 24 december 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van SJR Construction voor de inrichting aan de Gieterijweg 31, 3089 JZ te Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen van stalen tanks, appendages en (hulp)constructies.

De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering.

De aanvraag betreft: de wijziging van de inrichtingsgrenzen; de uitbreiding van de reguliere werkzaamheden en capaciteiten; het conserveren en (grit)stralen van tanks, appendages en (hulp)constructies in de buitenlucht.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 op de volgende plaatsen inzien:

– het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam, zodra het Timmerhuis weer open is voor bezoekers;

– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

– een ieder die zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

– een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

– alle belanghebbenden.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1266988 en het Olo nummer: 6585301.

Geef een reactie