Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

Home » Heijplaat Nieuws » Omgevingsvergunning » Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 1 september 2022, 19:43

Kennisgeving beschikking maatwerk Heijplaat te Rotterdam 1612887

Besluit lozen buiten inrichtingen

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.

 

Op 10 juni 2022 hebben wij van de Dienst Stadsontwikkeling een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het lozen van grondwater bij een ontwatering voor de locatie Heijplaat te Rotterdam.

 

Het hierbij vrijkomende afvalwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

 

De lozing zal plaatsvinden in de periode van 11 juli 2022 tot 31 december 2022.

 

De lozing zal langer duren dan het maximum van 8 weken. De te lozen hoeveelheid zal meer bedragen dan het maximaal gestelde van 5 kubieke meter per uur.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten om voorschriften op te leggen met betrekking tot de duur en de geloosde hoeveelheid van de lozing ter plaatse van Heijplaat te Rotterdam.

 

Het besluit is op 24 augustus 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam. 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 

 

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1454607.

Geef een reactie