Leefbaarheid

Heijplaters ervaren in meer of mindere mate diverse vormen van overlast, vaak gerelateerd aan de directe industriële of maritieme omgeving. Te denken valt hierbij aan vliegen, stank, zwerfafval, stof, geluid, trillingen, verkeersproblemen en -risico’s.

Bewoners van Heijplaat hebben zich in gerelateerde themateams verenigd om de overlast drastisch te beperken en, beter nog, op te lossen.

VLIEGEN
Heijplaat ervaart al meerdere jaren overlast van vliegen, zeker bij warm weer. Uit meldingen bij DCMR én de poll op Heijplaat Online in 2018 is gebleken dat de vliegenoverlast op Heijplaat de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De gemeente Rotterdam heeft het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) hierom in 2017, 2018 en 2019 opdracht gegeven om de situatie in en rond Heijplaat te onderzoeken.

Sinds ons bestaan is het WIJPLAAT Vliegenteam nauw betrokken geweest bij het uitgebreide monitoronderzoek in 2019. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen! Vast is komen te staan dat de bron van de overlast veroorzakende vliegensoorten gezocht moet worden in het plastic afval dat wordt verwerkt bij SUEZ, direct ten zuiden van Heijplaat.

Hiermee heeft Milieudienst DCMR hiermee concrete handvatten gekregen om te kunnen handhaven. SUEZ beraadt zich momenteel op te nemen maatregelen. Het WIJPLAAT Vliegenteam zal in 2020 (en verder) actief blijven totdat afdoende maatregelen zijn genomen om het vliegenprobleem op te lossen.

STANK
Vooral Heijplaters met een goede neus ervaren, met name bij warm weer, geuroverlast. Dit wordt veroorzaakt door de opslag en verwerking van verpakkingen met voedselresten. Afvalverwerker SUEZ heeft een aantal maatregelen genomen om dit te verminderen. Zo is de voorraadopslag drastisch omlaag gebracht, wordt de opslag binnen gehouden en blijven deuren zoveel mogelijk dicht. Ook wordt de lucht sinds 2017 gefilterd. De maatregelen lijken een positief effect te hebben: de klachten zijn sterk afgenomen en bewoners van Heijplaat geven aan minder vaak geuroverlast te ervaren.

STOF
Afvalverwerker SUEZ versnippert sloophout in de open lucht. Het bedrijf plant de activiteiten afhankelijk van de windrichting en houdt het stof nat om verspreiding te beperken.

SCHOON
Gedurende 2019 heeft het team Schoon & Veilig contact gelegd met de gemeente Rotterdam om het schoonhouden van de wijk te verbeteren, bijvoorbeeld door containers vaker te legen. Ook is contact gelegd met enkele bewoners, die ieder weekend zwerfafval prikken en een goed voorbeeld zijn in hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen.

In 2020 wil het team het aantal containeradoptanten op Heijplaat uitbreiden. Containeradoptanten zijn bewoners van Heijplaat, die een oogje in het zeil houden en de gemeente Rotterdam informeren, wanneer containers te vol zijn of er zwerfafval naast ligt. Zo houden we Heijplaat samen schoon. Wil je containeradoptant worden? Neem dan contact op met wijplaat@gmail.com.

Afvalverwerkingsbedrijf Renewi, die tot voor kort veel zwerfafval veroorzaakte, is mede door de inzet van bewoners in 2019 verhuisd van de Ophemertweg naar Wateringen. Studenten, bouwvakkers en bewoners veroorzaken zelf soms ook zwerfafval. Kom je zwerfafval tegen, losse straatstenen of andere zaken in de openbare ruimte? Meldt het via de buitenbeter.app, dan wordt het in de regel snel opgeruimd.

Als we allemaal een steentje bijdragen, blijft ons dorp schoon en leefbaar!

VEILIG
Heijplaat ligt op een schiereiland omringd door (zware) industrie en haven. Ieder hier gevestigd bedrijf is wettelijk verplicht om een calamiteitenplan te hebben. Bewoners van Heijplaat zijn door haar unieke ligging minstens even kwetsbaar als er een calamiteit optreedt. Het is bij veel bewoners onduidelijk hoe we op zo’n moment dienen te reageren en hoe instanties ons kunnen bijstaan waar nodig.

Speerpunt voor 2020 is dan ook om bewoners bewust maken van de omliggende risico’s en handvatten aan reiken over hoe te handelen in risicovolle situaties. Hiertoe zal WIJPLAAT verbinding zoeken met de Veiligheidsregio, gemeente Rotterdam en DCMR.

VERKEER & GELUID
Heijplaters ervaren regelmatig verkeers- en geluidshinder, zowel binnen als buiten de dorpskern. Verkeershinder door vrachtauto’s is beduidend verminderd door de aanleg van een rotonde naar de Courzandseweg toe. Sommige bewoners ervaren overlast van trillingen en het monotone, diepe geluid van lossende schepen. De belangrijkste veroorzaker hiervan is containeroverslagbedrijf UMT/RST. Deze heeft echter aangekondigd in 2020 haar activiteiten in de regio te beëindigen.

Ook evenementen in de Onderzeebootloods leiden soms tot parkeerproblemen en geluidsoverlast. WIJPLAAT heeft in 2019 vragen gesteld tijdens een bewonersbijeenkomst over mogelijke uitbreiding naar een 24-uursvergunning van de Onderzeebootloods voor evenementen. Mede op basis hiervan heeft de gebiedscommissie een negatief advies gegeven aan de gemeente Rotterdam.

In 2020 willen we onze contacten met betreffende bedrijven, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam e.a. instanties intensiveren om onze belangen te behartigen.

Blijf overlast melden. Alleen zo houden we het probleem onder de aandacht. Melden kan via:
https://www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/

Dossier

Bewoners Heijplaat voorlopig nog tussen de vliegen, RTV Rijnmond, 27 november 2019
Suez moet vliegenoverlast Heijplaat aanpakken, RTV Rijnmond, 13 november 2019

audiolink-rijnmond-wed-13-nov-2019-08_00.mp3
response op vragen 270219
response op vragen 070419
maandrapportage-week-20-21-22-23-vliegenoverlast
maandrapportage-vliegenoverlast week 16-17-18-19-vliegenoverlast
2e brief opzet vliegenonderzoek 7 april 2019
brief opzet vliegenonderzoek 27 februari 2019
Verslag van de bewonersbijeenkomst vliegenoverlast Heijplaat, gehouden op 14 november 2018
Rapport Monitoring vliegenoverlast Heijplaat 18-10-2018
Artikel Heijplaat Post uitgave 3 2018, pagina 8-11.
http://www.suez.nl/bewonersinformatie-heijplaat
https://www.dcmr.nl/dossiers/dossier-bedrijven-heijplaat.html
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat