Leefbaarheid

Heijplaters ervaren diverse vormen van overlast, welke (deels) zijn gerelateerd aan de directe industriële of maritieme omgeving. Afvalverwerkingsbedrijven, die op 500 meter afstand van het dorp gevestigd zijn, genereren overlast van stank, zwerfvuil en stof. Naast de kinderboerderij zijn afvalverwerkingsbedrijven een mogelijke veroorzaker van de vliegenplaag. Hiernaast wordt veel verkeershinder (door aan- en afrijdende vrachtauto’s) en geluidsoverlast (door het monotone, diepe geluid van lossende schepen) ervaren.

Organisatie

Begin 2019 is het Themateam (denktank en actiegroep inéén) Leefbaarheid opgericht om de overlast die bewoners ervaren te minimaliseren. Hiertoe onderhouden we nauw contact met relevante instanties, zoals gerelateerde bedrijven, DCMR, Havenbedrijf en gemeente. Aanjagers en woordvoerders van het Themateam Leefbaarheid zijn Sandra Evers-van Meurs en Jo Dohmen.  Adviseur is André de Baerdemaeker, stadsecoloog en oudbewoner van Heijplaat.

Vliegen

Heijplaat ervaart al meerdere jaren overlast van vliegen, zeker bij warm weer. Uit meldingen bij DCMR én de poll op Heijplaat Online in 2018 is gebleken dat de vliegenoverlast op Heijplaat de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De gemeente Rotterdam heeft het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) in 2017 en 2018 opdracht gegeven om de situatie in en rond Heijplaat te onderzoeken.

Het onderzoek van KAD in 2018 gaf wel nieuwe inzichten, maar onvoldoende duidelijke oorzaken. Wel is duidelijk dat de overlast bij de bron moet worden aangepakt. De rapporten van KAD zijn, evenals de notulen van de bewonersbijeenkomst van 14 november 2018, voor iedereen te lezen (zie dossier).

Goed nieuws is dat we als Wijplaat gevraagd zijn om als volwaardig gesprekspartner mee te doen aan een vervolgonderzoek in 2019, opnieuw in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het is belangrijk dat we tot de oorza(a)k(en) komen, want het tast de leefbaarheid van bewoners enorm aan en blijft hiermee onacceptabel.

Stank

De opslag en verwerking van verpakkingen met voedselresten veroorzaken, vooral bij warm weer, geuroverlast. Afvalverwerker Suez heeft een aantal maatregelen genomen om dit te verminderen. Zo is de voorraadopslag drastisch omlaag gebracht, wordt de opslag binnen gehouden en blijven deuren zoveel mogelijk dicht. Ook wordt de lucht sinds het voorjaar van 2017 gefilterd. De maatregelen lijken een positief effect te hebben: de klachten zijn sterk afgenomen en bewoners van Heijplaat geven aan minder vaak geuroverlast te ervaren.

Stof

SUEZ versnippert sloophout in de open lucht. Het bedrijf plant de activiteiten afhankelijk van de windrichting en houdt het stof nat om verspreiding te beperken. Ondanks deze maatregelen heeft buurbedrijf KW Supply veel last van houtstof. Bij Renewi is meerdere keren brand uitgebroken. Dit heeft tot veel rookontwikkeling (en hiermee stofdeeltjes) geleid. Het goede nieuws voor ons dorp is dat Renewi heeft aangegeven om haar vestiging op de Ophemertstraat binnen een aantal jaar te sluiten.

Zwerfafval

Renewi voert de op- en overslag, sinds zijn loods is afgebrand, uit in de open lucht. Zeker na een zware storm in het najaar kan dit – met name rond de Waalhavenweg, maar ook in het dorp – tot zwerfafval leiden. Suez en Renewi hebben terreinmedewerkers die zwerfafval regelmatig opruimen. Dit leidt tot zichtbaar verbeterde resultaten.

RDM-studenten, bouwvakkers en bewoners veroorzaken zelf soms ook zwerfafval. Als we allemaal, ook Heijplaters, een steentje bijdragen, blijft ons dorp schoon en leefbaar!

Blijf overlast melden. Alleen zo houden we het probleem onder de aandacht. Melden kan via:
https://www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/

Dossier

Bewoners Heijplaat voorlopig nog tussen de vliegen, RTV Rijnmond, 27 november 2019
Suez moet vliegenoverlast Heijplaat aanpakken, RTV Rijnmond, 13 november 2019

audiolink-rijnmond-wed-13-nov-2019-08_00.mp3
response op vragen 270219
response op vragen 070419
maandrapportage-week-20-21-22-23-vliegenoverlast
maandrapportage-vliegenoverlast week 16-17-18-19-vliegenoverlast
2e brief opzet vliegenonderzoek 7 april 2019
brief opzet vliegenonderzoek 27 februari 2019
Verslag van de bewonersbijeenkomst vliegenoverlast Heijplaat, gehouden op 14 november 2018
Rapport Monitoring vliegenoverlast Heijplaat 18-10-2018
Artikel Heijplaat Post uitgave 3 2018, pagina 8-11.
http://www.suez.nl/bewonersinformatie-heijplaat
https://www.dcmr.nl/dossiers/dossier-bedrijven-heijplaat.html
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat