Kennisgeving conceptvergunning “Gymzaal Heijplaat”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de vervanging van de bestaande gymzaal aan de Corydastraat. De nieuwe gymzaal is beoogd aan de nieuwe parallelweg langs de Eemhavenweg, op de hoek met de Karimunstraat, 3089 SM, Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 2020 ter inzage bij:

– Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 489 5241)

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de website http://www.overheid.nl De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, ovv kenmerk OMV.19.08.00223

Na telefonische afspraak (14010) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.

Rotterdam, 29 januari 2020  

Burgemeester en wethouders voornoemd

Stukken