verleende omgevingsvergunning Waalhaven W.z. 62

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waalhaven W.z. 62, 3089KR, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) . De aanvraag betreft het vergroten van één begassingsvak, van 40 naar 66 plaatsen, zonder dat de totale capaciteit van het aantal vergunde en te begassen containers wordt vergroot. (datum besluit 09-08-2019, dossiernummer OMV.19.07.00331)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.