Kennisgeving beschikking SUEZ Recycling Services

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : SUEZ Recycling Services

Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het miliuneutrale in bedrijf nemen van een geurverwijderingsinstallatie gebaseerd op

actief kool, als nageschakelde techniek van de Kunststof Sorteer Installatie

Aanvraagdatum : 21 december 2018

Besluitdatum : 22 mei 2019

Bekendmaking : 22 mei 2019

Zaaknummer : 9999106539

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999106539.