maatwerkvoorschriften rdm-straat 1 (13-04-2016)

13 april 2016
Wet milieubeheer
Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. De activiteiten van RDM Events, Onderzeebootloods (& Congrescentrum 441678) gelegen aan de RDM-straat 1, 3089 JS Rotterdam vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig).
Naar aanleiding van een ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is een akoestisch onderzoek ingediend. Uit dit onderzoek blijkt dat door middel van het voorschrijven van een geluidsbegrenzer, de naleving van het maximaal toelaatbare muziekgeluidsniveau binnen de inrichting kan worden afgedwongen. Aan de hand van dit geluidsniveau worden de omliggende woningen indirect beschermd.
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en overeenkomstig artikel 2.20, lid 1, 5 en 6 van het Activiteitenbesluit hebben wij besloten voorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.
Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 14 april 2016 tot en met 25 mei 2016 op de volgende plaatsen inzien:
de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen

De heer A.B. de Jong van de DCMR, telefoon: 010 – 246 83 20.

Zaaknummer: 98506558, DMS-nummer: 22124028.