verleende vergunning rdm-kade 59, liften en kozijnen (23-03-16)

Gemeente Rotterdam


23 maart 2016
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
RDM-kade 59, 3089JR, realiseren van een extra ontsluiting van de zolderverdieping door middel van een buiten het gebouw geplaatste lift en een in het gebouw geplaatste lift/trappenhuis-combinatie. Daarnaast worden er 3 raamkozijnen in de langs gevel aangebracht. (datum besluit 22-03-2016, dossiernummer OMV.15.12.00309)
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.