maatwerkvoorschriften rdm-plein 12 (10-02-2016)


Wet milieubeheer
Onderwerp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam maken het volgende bekend.
Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) in werking getreden. De activiteiten van Ampelmann Operations B.V. aan de RDM-plein 12, 3089 JT Rotterdam vallen onder de werkingssfeer van dit besluit.
Op 29 juni 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Ampelmann Operations B.V. op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit om af te wijken van artikel 4.4a, eerste lid juncto de norm Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 15 van de Activiteitenregeling milieubeheer.
Gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit en het niet van toepassing zijn van artikel 4.4a van de Activiteitenregeling, hebben wij besloten het verzoek van 29 juni 2015 tot toetsing van de gelijkwaardigheid van de voorgestelde alternatieve maatregel aan het beschermingsniveau van dit artikel, af te wijzen.
Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 11 februari 2016 tot en met 23 maart 2016 op de volgende plaatsen inzien:
de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen

De heer P. de Reus van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 92.

Zaaknummer: 98484666, DMS-nummer: 22089420.