Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Sita waalhavenweg 50 heijplaat


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.
Bedrijf : SITA Nederland Holding
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam
Activiteit : Bouwen en Reclame
Voor : Het plaatsen van twee reclame-uitingen op de gevels Aanvraagdatum: 5 januari 2016
Besluitdatum : 1 februari 2016
Bekendmaking : 1 februari 2016
Zaaknummer :98499156
Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen
De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 00.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via http://www.overheid.nl. DMS-nummer: 22089607.