Gemeente Rotterdam – Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Scheepsbouwweg


 Scheepsbouwweg 16/0003397 AS16/02259

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;

dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;

dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan de Scheepsbouwweg;

dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan de Scheepsbouwweg aan de overzijde van nr. 21 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

1*

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

2*

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

3*

dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (Gemeenteblad 2012-53, zoals nadien gewijzigd)

BESLUIT:

• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan de Scheepsbouwweg aan de overzijde van nr. 21 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.
• Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat.
• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.
 
De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via http://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant
 
Rotterdam, 9 februari 2016
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
de directeur Stadsontwikkeling,
voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer
 
S.M. Leijten-Adams
 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

naam en adres van de indiener

datum bezwaarschrift

de gronden van het bezwaar

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:
http://www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier “digitaal bezwaar”.
U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Acties

Authentieke versie downloaden (pdf)