verleende vergunning heijplaatstraat 3, kozijn (17-11-15)

 

 

 

Heijplaat verleende vergunning heijplaatstraat 3, kozijn (17-11-15)

17 november 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Heijplaatstraat 3, 3089JB, vervangen van een raamkozijn door een dubbel deurkozijn (datum besluit 13-11-2015, dossiernummer OMV.15.09.00256).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.