verleende vergunning bunschotenweg 123, hekwerk/inrit (12-10-15)

12 oktober 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bunschotenweg 123, 3089KB, plaatsen van ca. 350 meter hekwerk met een hoogte van 2,5 meter en aanleggen van een extra inrit, ten westen van de bestaande inrit (datum besluit 08-10-2015, dossiernummer OMV.15.07.00071

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen
Belanghebbende kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50591, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

heijplaat verleende vergunning bunschotenweg 123, hekwerk/inrit (12-10-15)