VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING ARIE DEN TOOMWEG 37 UITRIT (01-07-2015)

01 juli 2015
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Arie den Toomweg 37, 3089KA, uitrit aanleggen of veranderen t.b.v. project westelijke ontsluitingsweg (datum besluit 26-06-2015, dossiernummer OMV.15.06.00237).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriiftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Heijplaat VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING ARIE DEN TOOMWEG 37 UITRIT (01-07-2015)